سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
حوزه و موسسه امام خميني، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 
عضو هيات علمي 
1355/03/01 
1398/12/10 
منطق، كلام، فلسفه و عرفان